خطبه غرا

   بندگان خدا! کجا هستند آنها که سالیانی دراز عمر کردند، تعلیم شان دادند و به خاطر سپردند، اما نگاه کردند و به بیهودگی گذراندند. بی گزند ماندند، اما فراموش کردند. مهلتی دراز بهشان دادند و نعمت های فراوان بهشان بخشیدند و از عذاب ترساندندشان و بهشت وعدشان دادند.

   از گناهانی که شما را به ورطه هلاکت می افکنند بپرهیزید!از زشتی هایی که خشم خدا را برانگیزاند بگریزید! شما صاحبان چشم های بینا و گوش های شنوا و تندرستی تن و متاع دنیا!

   آیا گریزگاهی هست؟ یا رهایی؟ یا جای امنی؟ یا پناه جایی؟ یا گریزی؟ آیا می توانی راهی به جبران بگشایی؟ این چنین است؟ پس کی باز می گردید؟ به کجا می روید؟ فریفته چه هستید؟ به چه چیز مغرور می شوید؟ بهره ی هر یک از شما از زمین فراخ، همان اندازه است که با گونه ی خاک آلود بر آن خفته باشید. ای بندگان خدا!

همین حالا بکوشید، که طناب مرگ بر گلو سخت نیست و روح شما جوان است و روانتان برای ارشاد آزاد است و تن ها در آسایش است.

اندک زمانی دارید از ماندن و مجالی برای اراده کردن و فرصت برای توجه و فراخی برای عرض حاجت!

خطبه غرّا /  نهج البلاغه خطبه 83

امیرالمومنین علی علیه الاسلام

 

/ 0 نظر / 14 بازدید