به مهربان ترین مهربانان

خداونـــــــــــــــدا
خطا از من است، می دانم.
از من که سالهاست گفته ام “ایاک نعبد”
اما به دیگران هم دلسپرده ام
از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین”
اما به دیگران هم تکیه کرده ام

اما رهایم نکن
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
5969

if we do not say our prayers athough god is near us but we cant feal that he is with us