از فرصت ها سود بجویید

زندگی کوتاه تر از آن است که دست کم گرفته شود...

پیامبر اعظم (ص) می فرمودند: « در قیامت برای هر روز از ایام عمر بندگان، 24 پرونده به تعداد ساعت های شبانه روز می گشایند. بنده، پرونده ای را پر از روشنی و سرور می یابد و از دیدنش چنان حدی از شادی و شعف به وی دست می دهد که اگر بر دوزخیان تقسیم شود، احساس کردنِ رنج آتش را از آنان می ستاند؛ و این، ساعتی است که پروردگارش را در آن، اطاعت کرده است. سپس، پرونده ای دیگر می گشایند و بنده، آن را تاریک و بدبو و ترس آور می بیند و از مشاهده اش چنان  بی تابی و ترسی به وی دست می دهد که اگر بر بهشتیان تقسیم شود، خوشی را از آنان باز می ستاند؛ و این، لحظه ای است که پروردگارش را در آن، نافرمانی کرده است. سپس، پرونده ای دیگر برایش می گشایند و آن را تهی می بیند؛ نه چیزی در آن است که او را شادمان کند و نه چیزی که او را ناراحت کند؛ و این، ساعتی است که خوابیده یا به کارهای مباح دنیایی، سرگرم بوده است. آنگاه به جهت از دست دادن این لحظه ها، احساس حسرت و تاسف به او دست می دهد؛ چرا که می توانست آن را از نیکی های بی شمار پر سازد. این سخن خداوند " آن (روز)، روزِ حسرت خوردن است " بدین اشاره دارد.» سوره تغابن آیه 9 / ابن فهد حلی،عده الداعی،ص 113

فرصت جوانی غنیمتی زودگذر است. لحظات زندگی را جدی بگیرید و فرصت جوانی را دریابید؛ جوانی نسیم رحمت است؛

آن گونه که محمد مصطفی (ص) می فرمود: " در ایام زندگی تان، نسیم های رحمتی می وزد. مراقب باشید خود را در معرض آن قرار دهید" بحار الانوار، ج 68، ص 221

/ 0 نظر / 5 بازدید