شهدای راه عشق

شهدای راه عشق؛

هنوز که هنوز است

بدانید

که می دانید و می بینید؛

حتی بهتر از ما دل مردگان غربت زده

یادتان در قلبمان ریشه کرده

اما، ما، هنوز

نمی دانیم چطور

ولی، نمی دانیم چگونه لیاقت پیدا کنیم

از شما می خواهیم

راه خدایی شدن را

راه رسیدن به نور را

به ما هم نشان دهید...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید